top of page

Termes i condicions

TINGUI EN COMPTE

 

TINGUI EN COMPTE

Totes les vendes d'entrades del Festival ELLA són definitives i no reemborsables, excepte si ELLA cancel·la l'esdeveniment. Si ELLA cancel·la l'esdeveniment per causes de força major*, les entrades no seran reemborsables. Tots els preus i informació sobre els llocs estan subjectes a canvis sense previ avís. Els artistes, dates d'actuació i llocs estan subjectes a canvis sense previ avís. Si us plau, consulti la nostra pàgina web ellafestival.com el nostre Facebook o telefoni al +34 971 457 564 per a les últimes actualitzacions.

* Força Major: qualsevol fallada o retard en el compliment de les obligacions d'ELLA derivades o causades, directament o indirectament, per circumstàncies fora del seu control raonable, incloent, sense limitació, casos fortuïts, terratrèmols, incendis, inundacions, guerres, disturbis civils o militars, actes de terrorisme, sabotatge, vagues, epidèmies, disturbis, talls d'energia, decisions informàtiques i qualsevol altra circumstància fora del seu control raonable.

CONDICIONS LEGALS I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

ATENCIÓ
Avís legal
 
HANSEN PARTNER ELLA TRAVEL, S . L .
Calle Fabrica 41b
07013 Palma
Espanya


Condicions generals del lloc web

1. OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ

1.1. Els presents termes i condicions (d'ara endavant, les "Condicions Generals") regulen l'accés i ús del lloc web sota el domini http://www.ellafestival.com (d'ara endavant, el "Lloc web"), propietat de Kristin Hansen (d'ara endavant, els "Organitzadors" o "HANSEN & PARTNER").
Les presents Condicions Generals regulen les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. D'ara endavant s'entendrà per "Continguts" tots els textos, gràfics, imatges, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els acords internacionals sobre drets de propietat industrial i intel·lectual.

1.2. S'entendrà que l'accés o la mera utilització del Lloc web per part de l'Usuari implica l'adhesió a les Condicions Generals, que HANSEN & PARTNER manté publicades i disponibles en tot moment per als qui accedeixin al Lloc web. Per tant, pel mer accés al Lloc web l'Usuari reconeix haver llegit atentament les presents Condicions Generals. 1.2. S'entendrà per "Usuari" la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o de pagament, del Lloc web.

1.3. Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular l'accés, navegació i ús del Lloc web; no obstant això, amb independència d'aquestes, HANSEN & PARTNER podrà establir Condicions Particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts als Usuaris a través del Lloc web. Així mateix, a través del Lloc web, HANSEN & PARTNER podrà autoritzar terceres entitats perquè publicitin o ofereixin els seus serveis. En aquests casos, HANSEN & PARTNER no serà responsable d'establir les Condicions Generals i/o Particulars que regulin la utilització, prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d'aquests.

1.4. Abans d'utilitzar i/o contractar aquests serveis específics prestats per HANSEN & PARTNER, l'Usuari haurà de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars creades a aquest efecte per HANSEN & PARTNER. La utilització i/o la contractació d'aquests serveis específics implica l'acceptació de les Condicions Particulars que els regulin, en la versió publicada per HANSEN & PARTNER, en el moment en què es produeixi aquesta utilització i/o contractació.

2. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

2.1. HANSEN & *PARTNER és titular dels drets de propietat industrial i intel·lectual del Lloc web, així com titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat industrial, intel·lectual i d'imatge dels continguts disponibles a través del Lloc web.

2.2. En cap cas l'accés i navegació implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part d'HANSEN & *PARTNER.

2.3. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") o qualssevol altres dades d'identificació dels drets d'HANSEN & *PARTNER o dels seus titulars incorporats als continguts, inclosos els dispositius tècnics de seguretat, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació i/o d'identificació.

2.4. Així mateix queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit d'HANSEN & *PARTNER o, si és el cas, del titular dels drets al fet que correspongui.

3. ACCÉS

3.1. L'accés al Lloc web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, alguns dels serveis i continguts oferts per HANSEN & *PARTNER o tercers poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars, i en aquest cas es posaran a la disposició dels Usuaris de manera clara.

3.2. L'adquisició de productes i serveis en el Lloc web està prohibida als menors d'edat sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables dels actes realitzats pels menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent.
4. ÚS DEL LLOC WEB

4.1. Els continguts inclosos en el Lloc web es posen exclusivament a la disposició dels consumidors o usuaris d'aquest. Qualsevol ús comercial no autoritzat o revenda d'aquests continguts queda prohibit, excepte previ i exprés consentiment per escrit d'HANSEN & *PARTNER.

4.2. Per a utilitzar i/o contractar els serveis del Lloc web, l'Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.

4.3. L'accés, navegació i ús del Lloc web són responsabilitat de l'Usuari. En conseqüència, l'Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per HANSEN & *PARTNER o per personal autoritzat d'HANSEN & *PARTNER relativa a l'ús del Lloc web i els seus continguts.

4.4. L'Usuari s'obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a: (i) no utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums acceptats o a l'ordre públic, (*ii) no reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès, (*iii) a no emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc web o dels serveis per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a no comercialitzar o divulgar aquesta informació.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I PRIVACITAT

5. Informació general

5.1.1. HANSEN & *PARTNER informa els Usuaris que accedeixin al Lloc web que, en el cas que hagin de facilitar dades de caràcter personal, compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en particular, amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa concordant.

5.1.2. El mer accés de l'Usuari al Lloc web no implica ni obliga l'Usuari a facilitar les seves dades personals. Únicament serà necessari quan l'Usuari estigui interessat a contractar un servei en el Lloc web.

5.1.3. En els casos en què es tractin dades de caràcter personal, aquests seran tractats amb la màxima confidencialitat i passaran a formar part d'un fitxer titularitat d'HANSEN & *PARTNER inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades d'acord amb la legislació vigent.

5.1.4. HANSEN & *PARTNER es compromet a utilitzar tots els mitjans tècnics i tecnològics al seu abast per a accedir a les dades de caràcter personal dels seus usuaris i per a mantenir-los i conservar-los de manera segura i evitar l'accés no autoritzat a aquests, així com els usos indeguts i les pèrdues d'aquests.

5.1.5. Com a titulars de les dades, els Usuaris podran exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació per escrit dirigint-se a HANSEN & *PARTNER, a través d'un correu electrònic a l'adreça mail@hansenandpartner.com convenientment identificada (Ref. Protecció de Dades).

5.1.6. El públic podrà aparèixer en imatges preses per diferents mitjans de comunicació per a la seva posterior DIFUSIÓ i utilització amb finalitats promocionals dels productes d'Hansen & *Partner. EL PÚBLIC accepta i consent que la seva imatge sigui captada durant l'esdeveniment i permet a l'empresa la seva utilització amb finalitats promocionals, sense perjudici d'exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes recollits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
PERSONA DE CONTACTE: *KRISTIN HANSEN, HANSEN & *PARTNER , X6179207G, mail@hansenandpartner.com

5.2. Cookies

5.2.1. HANSEN & *PARTNER utilitza o pot utilitzar cookies per a mantenir un registre de les preferències dels Usuaris i millorar així el Lloc web. Les cookies són petits fitxers de dades generades per instruccions enviades pels servidors web als navegadors dels Usuaris, i que s'emmagatzemen en un directori específic del terminal amb la finalitat de recaptar informació recopilada pel propi fitxer. Faciliten la navegació pel Lloc web. Les cookies per si mateixes no proporcionen dades personals dels Usuaris.

5.2.2. L'Usuari pot configurar el seu navegador perquè li adverteixi de la presència de cookies i configurar-lo perquè les rebutgi automàticament. Aquesta possibilitat no impedeix a l'Usuari la navegació i utilització del Lloc web, si bé algunes de les prestacions poden quedar limitades.

5.3. Correu electrònic o comunicacions equivalents

5.3.1 En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Informació, la Societat i el Comerç Electrònic, l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic només podrà realitzar-se si ha estat expressament autoritzat pel destinatari.

5.3.2 Queden excloses del que es disposa en el paràgraf anterior aquelles comunicacions que es realitzin en virtut d'una relació contractual preexistent en els termes establerts en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Informació, la Societat i el Comerç Electrònic.

5.4. Clàusula de protecció de dades
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i en l'article 12 del Reial decret 1720/2007, l'informem que les dades personals facilitades durant la contractació i prestació de serveis a través del Lloc web i/o inscripció en la llista de distribució de notícies i ofertes (*Newsletter) seran inclosos i tractats en un fitxer titularitat de *Kristin Hansen (HANSEN & *PARTNER).
La finalitat d'aquest tractament és donar el millor servei als clients i facilitar-los informació comercial via Email, Canal Mòbil, *Telemarketing o Publitramesa, dels productes i serveis d'HANSEN & *PARTNER així com de productes i serveis de tercers en els sectors d'oci, turisme, restauració i venda i promoció immobiliària. Si no està d'acord amb rebre informació comercial, indiqui-ho a continuació:
No accepto rebre informació comercial continguda en els termes anteriors.
Així mateix, l'Usuari consent expressament que les dades facilitades puguin ser cedits a terceres empreses dels sectors de l'oci, turisme, restauració i venda i promoció immobiliària, dins i fora d'Espanya, per a l'enviament de comunicacions comercials de productes i serveis.
No accepto rebre informació comercial continguda en els termes anteriors.
Així mateix, els assistents a ELLA FESTIVAL consenten i autoritzen de manera expressa i inequívoca que la seva imatge i veu puguin ser gravades i utilitzades durant aquest esdeveniment i posteriorment difoses pels organitzadors o tercers autoritzats en qualsevol mitjà de comunicació amb finalitats promocionals i/o comercials d'ELLA FESTIVAL i les seves futures edicions.
No autoritzo la utilització de la meva imatge i veu en els termes anteriorment exposats.
L'informem que pot exercitar els drets reconeguts en la legislació, en particular, els referits a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a *Kristin Hansen (HANSEN & *PARTNER) a l'adreça postal indicada més amunt o per correu electrònic a l'adreça mail@hansenandpartner.com convenientment identificada (Ref. Protecció de Dades).

5.5. 5.5. Mesures de seguretat

5.5.1. HANSEN & *PARTNER ha adoptat i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin necessàries, de conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent, a fi de garantir al màxim la seguretat i confidencialitat de les comunicacions.

5.5.2. HANSEN & *PARTNER garanteix inspeccions per a prevenir qualsevol violació de la seguretat o altres conseqüències negatives, adoptant les mesures organitzatives i els procediments tècnics més adequats amb la finalitat de minimitzar aquests riscos. No obstant això, l'Usuari reconeix i accepta que: (i) les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables, (*ii) les xarxes d'Internet no són segures i (*iii) qualsevol comunicació enviada a través d'aquest mitjà pot ser interceptada o modificada per persones no autoritzades.

6. LLICÈNCIA DE COMUNICACIÓ

6.1 En el cas que l'Usuari enviï informació al Lloc web, declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

6.2. L'Usuari accepta la responsabilitat i no responsabilitza a HANSEN & *PARTNER per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, acceptant plenament aquesta responsabilitat sense cap restricció d'exactitud, legalitat, originalitat o titularitat d'aquesta.

6.3. Mitjançant l'accés i utilització del Lloc web, l'Usuari cedeix a HANSEN & *PARTNER, en exclusiva i pel temps màxim establert per les lleis nacionals i/o internacionals, el dret d'explotació de qualsevol dret de propietat intel·lectual que l'Usuari pugui ostentar sobre les comunicacions que realitzi a través del Lloc web o d'HANSEN & *PARTNER.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

7. 1. 7.1. HANSEN & *PARTNER no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud del servei o de la informació que es presti en el Lloc web.

7.2. En conseqüència, HANSEN & *PARTNER no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc web, (*ii) els errors en els seus continguts o la correcció de les fallades que poguessin produir-se, (*iii) l'existència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor, (*iv) la invulnerabilitat del Lloc web i/o la *inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s'adoptin, (*v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc web, (vaig veure) els danys o perjudicis que pogués sofrir qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que HANSEN & *PARTNER estableix en el Lloc web o un tercer a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web. No obstant això, HANSEN & *PARTNER declara que ha adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per a garantir el correcte funcionament de la pàgina web i evitar l'existència i transmissió de virus, així com de qualssevol altres components que poguessin resultar perjudicials per als Usuaris.

8. ENLLAÇOS

8.1. Enllaços a altres llocs web:

8.1.1. El Lloc web proporciona enllaços a altres llocs web mitjançant diferents botons, links, bàners, etc., que són gestionats per tercers. HANSEN & *PARTNER no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es pugui accedir a través dels enllaços establerts en el Lloc web. En conseqüència, HANSEN & *PARTNER no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s'accedeixi a través dels enllaços establerts en el Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, conjunt de dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

8.1.2. La inclusió en el Lloc web d'enllaços a llocs de tercers no implica relació, associació o cap agència entre HANSEN & *PARTNER i el tercer.

8.2. 8.2. Enllaços en altres pàgines al Lloc web:

8.2.1. Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir un enllaç amb destinació al Lloc web haurà d'atenir-se a les següents previsions: (i) L'enllaç únicament vincularà amb la Pàgina Principal o *Home del Lloc web, excepte autorització expressa i per escrit d'HANSEN & *PARTNER, (*ii) L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL d'HANSEN & *PARTNER http://www.ellafestival.com i la Pàgina Principal del Lloc web ha d'ocupar completament la pantalla en obrir-se. En cap cas, tret que HANSEN & *PARTNER l'autoritzi de manera expressa i per escrit, el Lloc web que realitza l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc web, incloure'l com a part del seu web o dels seus "*frames" o crear un "*browser" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web, (*iii) No es podrà declarar de cap manera que HANSEN & *PARTNER ha autoritzat tal enllaç en la pàgina que ho realitza, tret que HANSEN & *PARTNER ho hagi fet expressament i per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina al Lloc web desitgés incloure en la seva pàgina web, la marca, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre element identificatiu d'HANSEN & *PARTNER i/o del Lloc web haurà de comptar prèviament amb el consentiment exprés i per escrit d'HANSEN & *PARTNER; i (*iv) HANSEN & *PARTNER no autoritza enllaços al Lloc web des d'aquelles pàgines web que continguin materials i informació il·lícita, il·legal, degradant, obscena o que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials acceptades.

8.2.2. HANSEN & *PARTNER no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a examinar, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es pugui accedir a través dels enllaços establerts en el Lloc web. En conseqüència, HANSEN & *PARTNER no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s'accedeixi a través dels enllaços establerts en el Lloc web, en concret, sobre aspectes expositius i no limitatius en relació amb el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius i, en general, sobre la qualitat o fiabilitat dels seus productes, serveis, enllaços i/o qualssevol altres continguts.

8.3. Serveis prestats per tercers a través del Lloc web:

8.3.1. HANSEN & *PARTNER no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través d'aquesta pàgina o d'aquells altres respecte dels quals HANSEN & *PARTNER únicament actuï com a mer llit publicitari.

8.3.2. HANSEN & *PARTNER exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats pels serveis prestats per tercers a través de la pàgina web, en particular, pels danys i perjudicis causats per: (i) l'incompliment de la llei, la moral o l'ordre públic, (*ii) l'existència de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes que puguin danyar, interrompre o impedir el normal funcionament de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions, (*iii) la infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, (*iv) la realització d'actes il·lícits, publicitat enganyosa o deslleial i, en general, competència deslleial, (*v) la falta de veracitat, exactitud, qualitat, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles; (vaig veure) la infracció de qualssevol drets de la intimitat personal o familiar, incloses les imatges de persones i, en general, qualsevol classe de drets de tercers, (*vii) la inadequació per a qualsevol classe de propòsit i compliment de les expectatives generades, o els vicis i defectes que poguessin sorgir en relació amb tercers, i (*viii) l'incompliment o retard en el compliment de qualssevol serveis o obligacions contretes a través de tercers, inclosos els contractes realitzats amb tercers.


9. DURADA I MODIFICACIÓ

9.1 HANSEN & *PARTNER podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen publicades aquestes Condicions Generals, o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

9.2 La vigència temporal d'aquestes Condicions Generals coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, és a dir, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les Condicions Generals modificades.

9.3 Amb independència del que es disposa en les Condicions Particulars, HANSEN & *PARTNER podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina. Això no donarà dret a l'Usuari a exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions Generals.

10. DIVERSOS

10.1. Els encapçalaments de les clàusules tenen caràcter merament informatiu i no afecten la qualitat ni amplien la interpretació de les Condicions Generals.

10.2. En cas de discrepància entre el que s'estableix en aquestes Condicions Generals i les Condicions Particulars de cada servei, prevaldran aquestes últimes.

10.3. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes Condicions Generals fos(n) declarada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les Condicions Generals ni a les Condicions Particulars dels diferents serveis d'HANSEN & *PARTNER.

10.4. El no exercici o execució per part d'HANSEN & *PARTNER de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia a aquest, excepte manifestació expressa i per escrit per part seva.

11. JURISDICCIÓ

11.1. Les relacions establertes entre HANSEN & *PARTNER i l'Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, HANSEN & *PARTNER i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Palma.

TERMES I CONDICIONS DE VENDA D'ENTRADES I ACCÉS A ELLA FESTIVAL 2016
Els termes i condicions establerts a continuació regulen les condicions de venda d'entrades per a l'ELLA FESTIVAL patrocinat i organitzat per *Kristin Hansen (d'ara endavant, els "Organitzadors" o "HANSEN & *PARTNER"), amb domicili en carrer Fàbrica, *41b, 07013, Palma, Espanya DNI X-6179207-G, correu electrònic de contacte mail@hansenandpartner.com i telèfon (+34) 971 45 75 64.

La compra d'entrades i paquets d'entrades implica l'acceptació de les següents condicions:

1. ELLA FESTIVAL
ELLA FESTIVAL és l'esdeveniment *LBTIQ* que té lloc a Mallorca

2. TIPUS D'ENTRADES
1.1. El caràcter jurídic de l'entrada és el de bé patrimonial, d'acord amb la legislació vigent.
Les entrades podran adquirir-se de forma anticipada en la pàgina web, o en les taquilles dels recintes de la festa, en el seu horari oficial d'obertura.
Comprant les entrades anticipadament, l'Usuari gaudirà de preus especials.
No obstant això, els Organitzadors es reserven el dret de vendre nous tipus d'entrades no prevists en el present document. En qualsevol cas, aquestes entrades estaran subjectes a les presents Condicions Generals de Venda d'Entrades i Accés a ELLA FESTIVAL.

1.2 Una vegada adquirides, les entrades no es canviaran i no es reemborsarà cap import, excepte en cas de cancel·lació o canvi de dates per part d'ELLA FESTIVAL.

1.3. L'admissió, sense perjudici de les condicions recollides en aquest document sobre el dret d'admissió, està subjecta al fet de disposar de l'entrada completa i en condicions adequades. Existeixen diverses mesures de seguretat per a garantir l'autenticitat de les entrades. Els Organitzadors declinen tota responsabilitat per les entrades que no hagin estat adquirides en qualsevol dels punts de venda autoritzats d'ELLA FESTIVAL o en la pàgina web. Els Organitzadors es reserven el dret d'admissió respecte als posseïdors d'entrades que mostrin qualsevol signe de falsificació o hagin estat esquinçades o alterades. Els Organitzadors es reserven el dret d'emprendre les accions legals pertinents contra qualsevol posseïdor d'entrades alterades o falsificades.

1.4 El fet d'haver adquirit una entrada no dona dret al seu titular ni a tercers a utilitzar-la, ni el seu contingut, amb finalitats publicitaris, de màrqueting o de promoció (inclosos, entre altres, concursos, regals i/o sortejos). L'incompliment d'aquesta condició obligarà a l'anunciant i/o usuari no autoritzat a pagar una multa de mil vegades el preu de l'entrada més cara a l'esdeveniment, sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. A més, les entrades que incompleixin aquesta prohibició seran immediatament anul·lades.

1.5. Les entrades només podran adquirir-se en els punts de venda específicament autoritzats pels Organitzadors.

1.6 En cas que l'Usuari adquireixi les entrades per Internet, rebrà un comprovant de compra per correu electrònic.
* Condicions per a l'aplicació del Descompte de Resident al preu final de la compra:
Per a obtenir el descompte de resident sobre el preu final de compra de les entrades, aquestes hauran de ser adquirides amb antelació. Els Usuaris hauran d'acreditar la seva condició de residents mitjançant la presentació del seu DNI o certificat de residència.
Si compra les entrades per Internet, haurà de mostrar el seu DNI o certificat de residència en recollir les entrades en l'oficina dels Organitzadors per a acreditar la seva condició de resident. En cas contrari, se li cobrarà el preu íntegre sense descompte per cada entrada adquirida.
Els Organitzadors adverteixen expressament que el Descompte de Resident no s'aplicarà a les compres realitzades en les taquilles del recinte.

1.7. La compra d'entrades a través d'aquest lloc web es realitza en 5 senzills passos:
Pas 1: Seleccioni el nombre d'entrades.
Pas 2: Revisar la comanda i introduir les dades personals del comprador.
Pas 3: Realitzar el pagament.
Pas 4: Finalització de la compra.
Pas 5: Recepció del comprovant de compra per correu electrònic.

1.8. Els Organitzadors adverteixen que disposen de procediments tècnics capaços de detectar qualsevol bitllet fals o fotocopiat. Els Organitzadors tindran dret a denegar l'accés a la festa i/o esdeveniment al titular d'una entrada si es detecta qualsevol anomalia. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l'eina d'impressió a domicili serà perseguida conformement a la legislació aplicable, incloses les responsabilitats penals.

2. SUSPENSIÓ O CANCEL·LACIÓ DE L'ESDEVENIMENT
Els Organitzadors es reserven el dret d'alterar, modificar o suspendre el programa de l'ELLA FESTIVAL en qualsevol moment.
En cas de cancel·lació de l'ELLA FESTIVAL , els Organitzadors faran tot el possible per establir noves dates per a l'esdeveniment.
La cancel·lació total o parcial de l'ELLA FESTIVAL per causes de força major no donarà lloc en cap cas al reemborsament del preu de les entrades.
La suspensió total o parcial de l'ELLA FESTIVAL o d'alguna de les actuacions programades no atorgarà en cap cas dret cap al titular.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'IMATGE
Els Organitzadors són titulars i propietaris de tots els drets intel·lectuals i industrials d'imatge i nom derivats, directament o indirectament, de les actuacions o qualsevol altra activitat que tingui lloc amb motiu de l'ELLA FESTIVAL. Per tant, està estrictament prohibit captar, filmar o gravar imatges o sons sense el consentiment previ per escrit dels Organitzadors. D'aquí ve que no estigui permès accedir als recintes del festival amb càmeres, ni fotogràfiques ni de vídeo, i/o amb dispositius de gravació de cap mena.
Els assistents a l'ELLA FESTIVAL consenten i autoritzen de manera expressa i inequívoca que la seva imatge i veu puguin ser gravades i utilitzades durant aquest esdeveniment i posteriorment difoses pels Organitzadors o tercers autoritzats en qualsevol mitjà de comunicació amb finalitats promocionals i/o comercials de l'ELLA FESTIVAL i les seves futures edicions.
Els Organitzadors expulsaran a qualsevol persona que incompleixi el que es disposa en aquest apartat. Això no comportarà cap dret a la devolució del preu de l'entrada.

4. DADES PERSONALS
L'informem que les seves dades personals seran incorporats a un fitxer titularitat de *Kristin Hansen i podran ser utilitzats per a futures promocions seguint la política de privacitat i tractament de dades personals d'HANSEN & *PARTNER publicada en la seva pàgina web www.hansenandpartner.com i en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els participants podran exercitar els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit a HANSEN & *PARTNER, mitjançant correu electrònic dirigit a mail@hansenandpartner.com.

5. RESERVA LEGAL
Els Organitzadors tindran dret a emprendre les accions legals tant civils com penals que considerin oportunes contra els autors de qualsevol intent de frau, intrusió i/o perjudici als Organitzadors, directament o indirectament.

6. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT
L'equip d'assistència d'HANSEN & *PARTNER respondrà a les seves preguntes. Si té algun dubte, posi's en contacte amb nosaltres.
Servei d'atenció al client:
Correu electrònic: mail@ellaglobalcommunity.org

CONDICIONS DE VENDA DE TOURS I ACTIVITATS RELACIONADES AMB ELLA FESTIVAL
Els termes i condicions establerts a continuació regulen les condicions de venda dels tours i activitats esportives, culturals, d'entreteniment, gastronòmiques i turístiques associades a l'ELLA FESTIVAL promogut i organitzat per *Kristin Hansen (d'ara endavant, els "Organitzadors" o "HANSEN & *PARTNER").
La compra dels tours i activitats esportives, culturals, d'entreteniment, gastronòmiques i turístiques associades a l'ELLA FESTIVAL representa l'acceptació de les següents condicions:
1. ÀMBIT DEL SERVEI DE VENDA DE TOURS I ACTIVITATS
ELLA FESTIVAL és l'esdeveniment *LBTIQ* que té lloc a Mallorca
Durant el citat període de celebració d'ELLA FESTIVAL, tindran lloc una sèrie de tours i activitats esportives, culturals, d'entreteniment, gastronòmiques i turístiques denominades "Tours & *Activities" i/o "Activitats associades a ELLA FESTIVAL", sempre que siguin ofertes i comercialitzades per HANSEN & *PARTNER en la pàgina web http://www.ticketea.com en la seva qualitat de MEDIADOR TURÍSTIC, a l'empara del que es disposa en l'art. 59 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de Balears, amb la finalitat de complementar l'estada dels seus participants amb una varietat de serveis de viatge que oferiran cultura i paisatge amb la finalitat de proporcionar una experiència més satisfactòria tant de la Ciutat de Palma com de l'Illa de Mallorca.
Els Tours i Activitats adquirits per l'Usuari en aquest Lloc web seran proporcionats per tercers, persones físiques o jurídiques, independents i alienes a HANSEN & *PARTNER.
*HANSER & *PARTNER actua com a MEDIADOR TURÍSTIC entre l'Usuari i les empreses proveïdores dels Tours i Activitats, quant al procés de compra i per tant en cap cas cobrarà comissions ni cap quantitat a l'Usuari.

2. COMPRA DE CIRCUITS I ACTIVITATS
La compra de Tours i Activitats en aquest Lloc web es realitza en 5 senzills passos:
Pas 1: Selecció de serveis.
Pas 2: Revisió de la comanda i emplenament de les dades personals del comprador.
Pas 3: Pagament.
Pas 4: Finalització de la compra.
Pas 5: Recepció del comprovant de compra per correu electrònic.

3. CANCEL·LACIONS
En comprar Tours i Activitats, l'Usuari accepta la seva cancel·lació i no xou, així com els termes i condicions addicionals (lliurament) de la persona física o jurídica que presti aquests serveis que puguin afectar la seva compra en aquest lloc web.
Les condicions generals de cancel·lació i no xou dels Tours i Activitats estan disponibles en el nostre Lloc web, en les pàgines amb la informació sobre Tours i Activitats i durant el procés de compra, així com incloses en el correu electrònic de confirmació de compra.
S'adverteix expressament als Usuaris que respecte a alguns preus o ofertes especials no es permeten modificacions ni cancel·lacions.
L'Usuari ha de consultar i llegir detingudament la informació de cada Tour i Activitat per a conèixer les condicions abans de la compra.

4. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Subjecte a les limitacions especificades en les Condicions Generals, HANSEN & PARTNER només serà responsable dels danys directes efectivament soferts, pagats o contrets per l'Usuari degut a defectes atribuïbles a les obligacions d'HANSEN & PARTNER en relació amb els serveis prestats directament per HANSER & PARTNER.

5. SERVEI AL CLIENT

L'equip de suport d'HANSEN & PARTNER respondrà a les seves preguntes. Si té algun dubte, posi's en contacte amb nosaltres.
Servei d'atenció al client:
Correu electrònic: mail@ellaglobalcommunity.org
bottom of page